Dataskydds- och personuppgiftspolicy

Registernamn kundregister

Enligt databeskrivningsförordningen är den registeransvarige skyldig att informera de registrerade på ett tydligt sätt. Denna bipacksedel uppfyller informationskravet.

1) Kontroller

Evifin Oy

Kontakt:
Ojalanpelto 5A5
08680 Lohja
Finland

Kontaktuppgifter på registret:

Evifin Oy / Per Lindberg
Ojalanpelto 5A5
08680 Lohja
Finland
+358 40 703 1982
per.lindberg@evifin.fi

2) Registrerad

I registret ingår kunder, potentiella kunder och personer som gett samtycke.

3) Användning av personuppgifter

Skäl för registrering:

 • Personuppgifter behandlas baserat på det registrerade kundrelationen
 • Personuppgifter behandlas på grundval av samtycke
 • Användning av personuppgifter och registrering

Personuppgifter behandlas endast för fördefinierade ändamål, vilka är följande:

 • Hantera kundrelationer
 • Berätta om våra tjänster

4) Personuppgifter lagrade i registret

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktuppgifter

 • namn
 • adress
 • e-post
 • telefonnummer

Kundinformation

 • Information om köpta och levererade produkter och tjänster

5) Registrerade rättigheter

Den registrerade användaren har följande rättigheter, vars begäran om åtkomst ska göras till kontaktuppgifterna

Rätt för inspektion

Den registrerade kan kontrollera den personliga informationen vi har lagrat.

Rätten att rätta till information

Registranten kan begära att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om honom.

Motstånd

En registrerad person kan göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter om han / hon anser att personuppgifter har behandlats olagligt.

Direktmarknadsförings förbud

Den registrerade har rätt att neka tillgång till data för direktmarknadsföring.

Rätt att bli raderad

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter raderas om databehandling inte är nödvändig. Vi behandlar en begäran om borttagning, varefter vi antingen raderar informationen eller vi ger en motiverad anledning till att data inte kan raderas.

Det bör noteras att regulatorn kan ha lagstadgade eller andra skyldigheter för att inte ta bort den begärda informationen. En skyldighet är för att upprätthålla bokföringslagen (kapitel § 2, 10) I enlighet med den angivna tiden (10 år). Därför kan bokföring inte tas bort innan tiden löpt ut.

Dataöverföring

Kunden kan begära överföring av uppgifter till en annan registrator.

Återkallande av samtycke

Behandling av personuppgifter i registret bygger på samtycke, och inte till exempel. kundrelation eller medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Registerade kan överklaga beslutet till dataskyddsansvarig

Registraren har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av kontroversiella uppgifter tills ärendet är löst.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen emot ett klagomål om han känner att vi bryter de personuppgifter i hanteringen av nuvarande dataskyddslagstiftningen.
Dataombudsmannens kontor: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6) Regelbundna informationskällor

Kundinformation tillhandahålls regelbundet:

 • Från kunden själv när kundrelationen är född
 • Från kunden själva via webbformulär

7) Regulatorisk dataöverföring

Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer lagar om integritet.

Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer som inte överför information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

 • Vilkas
 • Posten eller, vid behov, annat transportföretag

Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer som överför information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men uppföljer dataskydds förordningen emellan EU och United States (Privacy Shield):

 • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp).
 • Google LLC
 • Facebook, Inc.
 • LinkedIn Corporation

8) Behandlingstid

 • Personlig information behandlas som regel så länge kundrelationen är i kraft.
 • Från vår marknadsföringslista kan en registrerad användare komma åt sin information samt avregistrera sig via länk i vår marknadsförings-e-post.

9) Personuppgifter

Den registeransvarige och hans personal hanterar personuppgifter. Vi kan också läggas ut på entreprenad av bearbetningsdelen till en tredje part, de avtal garantera att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar och i övrigt korrekt.

10) Överföring av data utanför EU

Information överförs normalt utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När data överförs till EU och utanför EES, ta hand om personuppgifter tillräckligt skydd, bland annat överens om att sekretessen för personuppgifter och frågor som rör bearbetnings villkor som enligt lag.

11) Automatisk beslutsfattande och profilering

Vi använder inte data för automatisk beslutsfattande eller profilering.

12) Förvaring och bortskaffande av data

Evifin Oy kommer att behålla din information säkert under hela kundrelationen, inklusive leverantörens garantiperiod, vanligtvis ett år. Däremot behålls abonnemangsuppgifter och betalningsinformation på samma sätt som annat redovisningsmaterial.
Onödiga data kommer säkert att kasseras. Den säkerhetskopierade data kommer att kasseras vid tidpunkten för radering inom tre månader efter det att den har tagits bort från registret.

13) Användning av cookies

Vi kan använda cookies för att spåra besökartrafik och förbättra servicekvaliteten och som lagras på användarens dator. Cookies är begränsade och ingen skada orsakas till användarens maskin. Vi kan lagra ditt beteende på Evifin Oys hemsida för att ge dig den bästa upplevelsen.

14) Principer för registerskydd

Registret är korrekt skyddat av brandväggar, antivirus och andra tekniska skyddsåtgärder. Registret hålls i elektronisk form och inspelningsmedierna är krypterade.


Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter